Waarom kiest VVD Waddinxveen voor Hemapand?

10 juni 2015
WADDINXVEEN - De VVD fractie kiest voor renovatie van het Hema-Rabopand voor vestiging van het gemeentehuis. Financieel en kwalitatief is dit de beste keuze aldus fractievoorzitter Theo van der Velde in de raadsblog.

In de vergadering van de gemeenteraad in april jl. werd een businesscase gepresenteerd waarin twee scenario’s zijn uitgewerkt voor renovatie van een gemeentehuis. Eén scenario ging over renovatie van het huidige gemeentehuis en een ander over de renovatie van het in 2014 gedwongen aangekochte Hema-/Rabopand. Met name de inhoud van de bij deze scenario’s aangeleverde financiële informatie was voor de VVD een reden om in opdracht van de Raad een second opinion te laten uitvoeren. Uiteindelijk zal een weloverwogen keuze moeten worden gemaakt die zich immers uitstrekt over een minimale periode van 25 jaar.

Beste keuze

De uitkomsten van deze second opinion sterkt de fractie van de VVD in haar afwegingen om te kiezen voor renovatie van het Hema-/Rabopand. Zowel in financieel opzicht, altijd een belangrijk issue voor de VVD,  als kwalitatief blijkt dit ons inziens de beste keuze te zijn. Zo vallen de structurele en incidentele lasten, gerekend over de planperiode van 25 jaar, ca. € 800.000 lager uit. Dit betreft ca. € 300.000 structurele en ca. € 500.000 incidentele lasten. Met ingang van het begrotingsjaar 2017, de verwachte opleverdatum van de renovatie, is een voordeel op deze structurele lasten aanwezig, zo laat de businesscase zien.

Zichtbare impuls

Verder biedt deze locatie een meer zichtbare impuls voor het gebied van station tot brug. Voor de VVD een belangrijke afweging en als speerpunt opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Hiernaast is sprake van marktconforme investeringen, die aansluiten bij de introductie van “het nieuwe werken” en waarbij zeker geen luxe investeringen worden opgevoerd. “De gehanteerde kengetallen en financiële ramingen zijn objectief onderbouwd en op redelijke wijze ingeschat. De in de businesscase gehanteerde onderbouwingen zijn in opzet toereikend”, zo schrijft de externe deskundige die het onderzoek heeft uitgevoerd in zijn rapport.

Structurele lasten

Ook niet onbelangrijk voor de VVD is dat de jaarlijks gemiddelde structurele lasten binnen het door de gemeenteraad vastgestelde financiële kader blijven. Ten slotte zal bij een tijdelijke huisvestingssituatie (bij renovatie van het huidige gemeentehuis noodzakelijk) een sterk risico optreden aangaande de werkomgeving en servicevoorziening.

Taakstellend

Na een definitieve keuze door de gemeenteraad zullen vervolgens een voorlopig en een definitief ontwerp worden opgesteld. De VVD zal er hierbij nauwlettend op toe zien, dat deze ontwerpen niet leiden tot hogere incidentele en structurele investeringsbedragen dan nu voorzien. De in het scenario opgenomen bedragen moeten taakstellend zijn en onverhoopte financiële tegenvallers zullen dus hierbinnen moeten worden opgevangen. 

Theo van der Velde

fractievoorzitter VVD Waddinxveen