Prestatieafspraken: papier en praktijk

27 november 2013
WADDINXVEEN - De concrete uitwerking van de prestatieafspraken tussen Gemeente en Woonpartners ontbreekt. Dit stelt PCW-raadslid Chris van Harten in de Raadsblog van deze week.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over woningcorporaties. Aandacht voor huisvesting werd verdrongen door aandacht voor snelle auto’s en derivaten. Gelukkig heeft Woonpartners hier nooit aan meegedaan, maar heeft zij altijd een solide beleid gevoerd. Zodoende is zij ook in deze moeilijke tijd in staat om te investeren.

Partners

Mede door haar inzet kunnen veel projecten in Waddinxveen wel worden gerealiseerd, waar ze elders niet van de grond komen. Zo treden gemeente en corporatie als partners op. Deze samenwerking is onlangs (her)bevestigd in nieuwe prestatieafspraken die de gemeente heeft vastgelegd in een overeenkomst met Woonpartners Midden Holland.

Papier

In de overeenkomst zijn diverse zaken op papier gezet waarover men afspraken heeft gemaakt. Het gaat om zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals de omvang van de sociale huurvoorraad, betaalbare huurwoningen voor middeninkomens en aandacht voor scheiding van wonen en zorg. Maar ook zaken als het bevorderen van de doorstroming, de aanpak van illegale bewoning, het voorkomen van huisuitzettingen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad komen aan bod.

Platform

Het stuk spreekt ook over de instelling van het Platform Wonen. Doel hiervan is om met het woningbouwprogramma zo goed mogelijk op de markt in te spelen. Dit vindt de PCW een goed initiatief. Er ligt kortom een brede overeenkomst, die een goede basis biedt voor een gedegen woonbeleid voor Waddinxveen. 

Praktijk

In 2012 is de Woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt de visie van de gemeente op het woonbeleid voor Waddinxveen beschreven. Het is van belang dat de praktijk zoveel mogelijk aansluit bij deze visie. Mede daarom heeft de PCW eind vorig jaar opgeroepen om in de prestatieafspraken concrete doelen na te streven die hierbij aansluiten. Denk hierbij  onder meer aan afspraken over de verkorting van de wachttijd voor starters, of het aantal middeldure huurwoningen dat de komende tijd zal worden gerealiseerd.

Ontbreekt

De prestatieafspraken beperken zich echter veelal tot algemene hoofdlijnen. De concrete uitwerking ontbreekt vooralsnog. Daarom hebben wij onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college, onder meer over de slagingskans voor starters op de woningmarkt, de wijze waarop men de doorstroming wil bevorderen, of er concrete afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de scheiding van wonen en zorg en over de termijn waarop men het Platform Wonen denkt in te stellen. De PCW is benieuwd naar de antwoorden en zal zich blijven inzetten voor voldoende en passend woningaanbod voor iedere Waddinxvener.