OZB niet omhoog in Waddinxveen

7 januari 2015
WADDINXVEEN - De gemiddelde OZB-heffing blijft dus voor het heffingsjaar 2015 in vergelijking met 2014 gelijk. VVD-fractievoorzitter Theo van der Velde legt in de Raadsblog van deze week uit hoe de tarieven van de OZB tot stand komen.

Elke gemeente in Nederland heeft uitgaven om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden. Om dit te bekostigen heeft de gemeente, naast een bijdrage vanuit het rijk, ook eigen inkomsten. Een van de belangrijkste inkomsten van een gemeente is de OZB ( onroerend zaak belasting), een belasting die als percentage van de waarde van de woning ( WOZ waarde ) van woningeigenaren geheven wordt.

Crisis

Tot 2008 steeg de WOZ waarde van iedere woning tot ongekende hoogte en daarmee ook de opbrengst van de OZB voor de gemeente waardoor het voorzieningen niveau op peil gehouden kon worden.

Echter in 2008 is de economische crisis begonnen en daalden de WOZ waarden van alle woningen. Zo is tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (de WOZ-waardepeildatum voor de OZB-heffing over 2014) de gemiddelde WOZ-waarde in Waddinxveen met bijna 7,6 % gedaald.

Onacceptabel

De gemeente kunnen we vergelijken met een bedrijf wat inkomsten en uitgaven kent. De uitgaven voor een periode worden begroot en in die begroting staan de verwachtte inkomsten uit de OZB. Wanneer de OZB berekend zou worden als een vast percentage van de WOZ waarde zouden dus de netto inkomsten van de gemeente teruglopen met als gevolg een onacceptabele overschrijding van het gemeentebudget of bezuinigingen op het voorzieningenniveau.

Inflatie

Een aantal gemeenten, waaronder Waddinxveen, heeft de afgelopen jaren gekozen om de netto opbrengst van de OZB slechts te verhogen met de inflatie (zie ook verkiezingsprogramma VVD). Dit betekent dat wanneer we de OZB uitrekenen als percentage van de WOZ-waarde dit percentage in 2014 gemiddeld gestegen is met zowel het inflatiepercentage (2 %) als de waardedaling (7,6 %).

Gemiddeld betaalt een huiseigenaar in Waddinxveen in 2014 dus per saldo 2,0 % (alleen inflatiepercentage) meer aan OZB dan in 2013. In de praktijk echter kan dit betekenen dat als de werkelijke WOZ-waardedaling van uw woning afwijkt van deze gemiddelde waardedaling u meer (waardedaling minder dan 7,6 %) of minder (waardedaling meer dan 7,6 %) betaalt dan deze 2,0 % inflatiecorrectie. Voor het heffingsjaar 2015 is er overigens voor gekozen de inflatiecorrectie achterwege te laten. De gemiddelde OZB-heffing blijft dus voor het heffingsjaar 2015 in vergelijking met 2014 gelijk.

De VVD gaat zich inzetten om wanneer de WOZ-waarden van de woningen weer stijgen, wat wel in de verwachting ligt bij een aantrekkende economie, het netto te betalen bedrag aan OZB, met uitzondering wellicht van de inflatiecorrectie, ook gelijk te houden.

Theo van der Velde,

fractie VVD