Onroerend zaakbelasting (OZB) de boosdoener?

4 mei 2013
WADDINXVEEN - Eigenlijk zou de OZB afgeschaft moeten worden omdat deze onrechtvaardig is, zegt Theo van der Velde (VVD) deze week in de Raadsblog. Eerlijker zou een ingezetenenbelasting zijn.

De financiën van de gemeenten staan de laatste maar ook de komende jaren onder grote druk. Aanzienlijke kortingen op het gemeentefonds en een toekomstige overheveling van taken van het rijk naar gemeenten toe dwingen deze gemeenten om aanvullende financiële maatregelen te treffen.

Woonlasten

Om de gemeentelijke begrotingen in evenwicht te houden kiezen veel gemeenten hierbij voor het eenvoudig verhogen van de inkomsten door de woonlasten aan te pakken. In de praktijk blijkt nu dat met name de onroerend zaakbelasting (OZB) deze woonlasten opjaagt.

Reëel?

Is dit wel reëel zo vraag ik mij af. Is het reëel om alleen de onroerend goed bezitter in een bepaalde gemeente op te laten draaien voor de tekorten op de gemeentelijke begrotingen. Maakt deze categorie soms meer gebruik van de aangeboden voorzieningen of verricht de gemeente meer taken voor deze burgers of bedrijven.

Zwembad

In onze gemeente werd de onroerend zaakbelasting onder het vorige college zelfs extra verhoogd met een percentage van 30 %. En dit alleen om onder andere een voorziening als het overigens bij de burgers zeer gewilde en prachtig gerenoveerde zwembad in stand te houden.

Onrechtvaardig

Dus neen beste mensen om hiervoor alleen de onroerend goed bezitters extra voor aan te slaan is in mijn ogen volkomen onterecht en ook onrechtvaardig. Natuurlijk moet het zo zijn dat gemeenten over mogelijkheden moeten kunnen beschikken om extra inkomsten te genereren. Maar om hierbij alleen de onroerend zaakbelasting als melkkoe te gebruiken is, ik zeg het nogmaals, onterecht en onrechtvaardig.

Ingezetenenbelasting

Is het daarom geen betere gedachte om, in navolging van het onder het tijdperk van minister Zalm schrappen van de gebruikersbelasting voor woningen, de gehele onroerend zaakbelasting per omgaande landelijk af te schaffen en hiervoor bijvoorbeeld een gemeentelijke ingezetenenbelasting voor in de plaats te stellen. Een ingezetenenbelasting waarbij de lasten gelijkmatig en eerlijk over alle burgers en bedrijven worden verdeeld en waarbij iedereen en niet alleen de onroerend goed bezitter bijdraagt voor het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen en taken.

Utopie

Veel mooier zou nog zijn als de OZB in zijn geheel zou worden afgeschaft zonder een compenserende maatregel. Echter deze laatste wens zal in deze crisistijd een utopie blijken te zijn. Daarentegen kan lastenverlichting zeker ook een push aan de economie geven. De wens blijkt vaak de vader van de gedachte te zijn.        

Theo van der Velde

Fractie VVD