Mee (mogen en moeten) doen!

29 mei 2015
Over de tegenprestatie in de Participatiewet stelt Jan van der Loo (PvdA/GL) in de raadsblog: "Mee moeten doen mag geen straf zijn en ook niet zo worden ervaren."

Mee (mogen en moeten) doen! Dat is ongeveer het idee achter de onlangs ingevoerde Participatiewet. De Gemeente is voor de uitvoering verantwoordelijk door het idee, dat lagere overheden dichter bij de mensen staan dan de Rijksoverheid. Dat is waar!

Er wordt ook verondersteld, dat de Gemeente sneller en efficiënter problemen inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid kan oplossen. Dat is helaas niet waar! Slagen of falen hangt daarbij af van de medewerking, die werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden verlenen.

De hulp van werkgevers is nodig voor het plaatsen van mensen met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat niet vanzelf, want het kost geld en energie om zaken te realiseren. De Gemeente zal een stimulerende rol moeten vervullen om ondernemers zo ver te krijgen, dat die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Maatwerk en voortdurende aandacht voor mensen, die willen maar niet altijd even goed kunnen is zeer noodzakelijk.

De hulp van werknemers en uitkeringsgerechtigden is nodig om te voorkomen, dat de beschikbaarheid van hen voor een steeds veranderende arbeidsmarkt op een goed niveau blijft. Dat dit geen automatisme is, blijkt helaas pas als de afstand tot de arbeidsmarkt is ontstaan. De Gemeente kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden, maar wordt wel geconfronteerd met het verschijnsel en zal er dus ook wat aan moeten doen. Snel hulp bieden bij het opzetten van een re-integratieplan, richtinggevende adviezen verstrekken inzake opleidingsmogelijkheden en in het uiterste geval zelfs directe bemiddeling verlenen bij het verkrijgen van werk.

Mocht het iemand op lange termijn niet lukken om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen, geeft de Participatiewet de Gemeente de mogelijkheid een tegenprestatie te vragen voor de verleende uitkering. Op zich is dat niet onredelijk, maar voorzichtigheid is geboden. Voorafgaand aan de te stellen vraag zal de Gemeente zich rekenschap moeten geven van de persoonlijke situatie en van de omstandigheden, waarin iemand wordt geplaatst. Mee moeten doen mag geen straf zijn en ook niet zo worden ervaren.

Jan van der Loo

Fractiemedewerker PvdA/GroenLinks