Legestarieven politiek gevoelig!?

9 januari 2013
WADDINXVEEN - Het legestarief voor niet-commerciële standplaatsen zou op nul moeten komen. Dit zegt CDA'er Jan Beekman deze week in de Raadsblog. Vanavond wordt over dit onderwerp gestemd in de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van december stonden de nieuwe legestarieven voor 2013 op de agenda.
Normaal gesproken is daarover niet veel meningsverschil bij de verschillende partijen. Leges worden betaald voor een dienst die de gemeente levert bijv. voor een vergunning of een paspoort. Daarvoor worden in de meeste gevallen gewoon de gemaakte kosten doorberekend.

Vrijwilligers

Maar er zijn voor het CDA ook uitzonderingen op het uitgangspunt van kostendekkendheid van de legestarieven. Dat geldt voor activiteiten waarbij vrijwilligers zich inzetten voor hun vereniging of goede doel, maar bijvoorbeeld ook voor de zwakkere groep gehandicapten binnen onze gemeente.

Gehandicapten

Waar mogelijk moet je die mensen niet opzadelen met hoge kostendekkende tarieven. Samen met de PCW heeft het CDA in de raadsvergadering wijzigingsvoorstellen ingediend om de kosten voor de aanvraag en verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart lager vast te stellen dan het college heeft voorgesteld nl. alleen een inflatiecorrectie i.p.v. een verdubbeling van het tarief. Natuurlijk zijn er ook gehandicapten met een goed inkomen of vermogen. Maar iedere gehandicapte heeft te maken met extra kosten, die vaak opstapelen tot grotere bedragen. Daarbij past een bescheiden bijdrage aan de gemeente voor de gemaakte kosten.  

Nul

Bovendien heeft het CDA een wijzigingsvoorstel ingediend om het tarief voor een niet-commerciële standplaatsvergunning op nul te zetten i.p.v. een tarief van € 35,-. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat vrijwilligerswerk bij de gemeente hoog in het vaandel staat en dat we dat willen stimuleren door geen leges in rekening te brengen. Een vergunning blijft overigens wel nodig.

Tweedeling

Deze wijzigingsvoorstellen hebben tot een stevige discussie in de gemeenteraad geleid. Het college, met als woordvoerder burgemeester Cremers, vindt dat met legestarieven geen inkomenspolitiek gevoerd moet worden of politieke doelen nagestreefd moeten worden. Dit heeft bij de stemming over de wijzigingsvoorstellen tot een tweedeling in de gemeenteraad gezorgd en wel zodanig dat er evenveel voorstemmers (CDA, PCW en WEWA) als tegenstemmers (VVD,PvdA en D66) waren. Er waren overigens 3 van de 21 raadsleden afwezig, waardoor deze situatie kon ontstaan. De fracties die voorstemden hebben normaal gesproken een meerderheid van 11 tegen 10 stemmen.

Stakende stemmen

De regels bepalen dan, dat er in een volgende raadsvergadering opnieuw moet worden gestemd en dat gebeurt op 9 januari. Bij opnieuw stakende stemmen is het voorstel niet aangenomen. Afwezigheid door bijv. ziekte van een raadslid kan in zo’n geval dus betekenen dat een voorstel het niet haalt, ondanks een politieke meerderheid in de raad. 

Jan Beekman,
raadslid CDA

Meer weten? Ga naar onze website: http://www.cda.nl/zuid-holland/waddinxveen/

De besluitvormende raadsvergadering over de legestarieven vindt plaats op woensdag 9 januari om 19.30