Durf te investeren in woningbouw in Waddinxveen

19 september 2012
WADDINXVEEN - Het inwonertal van Waddinxveen krimpt al jaren. Toch steunt de VVD het voornemen van het College tot de bouw van 4250 woningen tot 2030. 'Durft te investeren', zegt VVD-raadslid Raymond Boer in de Raadsblog van deze week.

De Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro 2008) verplicht elke gemeente om per 1 juli 2013 een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie te hebben.

Bijgesteld

Op 3 oktober stelt de gemeenteraad van Waddinxveen de geactualiseerde Structuurvisie 2030 vast.  Belangrijke actualisatie in de nu voorliggende structuurvisie is de neerwaarts bijgestelde woningbouwopgave  van 6.138 woningen naar 4.250 woningen.

Hard

Dit zal op 3 oktober ongetwijfeld discussies opleveren in de gemeenteraadsvergadering, maar over ruim 98% van deze 4.250 woningen heeft de gemeenteraad al een besluit genomen! 847 woningen zijn ‘hard’, d.w.z. de vergunning is verleend, de bouw is gestart / in aanbouw of reeds opgeleverd. Dit betreft de projecten: Plasrode (110), Noordpark (89), Alblas (175), Hof van Esse (15), Centrum (354), Parc Houtzicht (94) en Zuidkade 28-31 (10).

Halfhard

3.058 woningen zijn ‘halfhard’, d.w.z. de exploitatieovereenkomst is getekend, de  grondexploitatie is gestart en het bestemmingsplan is vastgesteld. Dit betreft de projecten: ’t Suyt fase 1 (70), ’t Suyt fase 2 (115), Triangel (2.700), Zuidplashof (50), Nooitgedacht/Onderweg (25), Essengaarde 2 (25), Chopinlaan 2 (3) en Hof van Pette / Esdoornlaan (70).

Zacht

345 woningen zijn ‘zacht’, d.w.z. het betreft nog een initiatief, de voorovereenkomst met de projectontwikkelaar is getekend of het principebesluit nota van uitgangspunten en randvoorwaarden (NUR) is getekend. Dit betreft de projecten: Noordpunt Triangel (80), Plasweg 4 (4), Plasweg 6 (16), Noordkade 68 (45), Nesse 24-42 (11), Glasparel / linten en lanen (130) en nader te verdelen aantal over de ontwikkellocaties (59). 

Discussie

Van de zachte projecten zijn maar een twee projecten (Plasweg 4 en Nesse 24-42) waar nog geen voorovereenkomst of NUR van vastgesteld. Dit zijn dus maar 15 woningen. Daarnaast is er voor 59 woningen nog geen bestemming. Kortom, van de 4.250 woningen kunnen hooguit 74 woningen(nog geen 2%)  ter discussie worden gesteld of deze nog door moeten gaan.

Krimp

Over de rest van de 4.176 (ruim 98%) woningen heeft de gemeenteraad inmiddels al een besluit genomen. Het inwoneraantal van onze gemeente Waddinxveen krimpt al jaren door een stagnerende woningbouwproductie, die voor het uitbreken van de crisis al grotendeels gerealiseerd had moeten worden in de jaren 2003-2009.

Durf

De  vraag is of in Waddinxveen in 18 jaar tijd 4.250 nieuwe woningen verkocht kunnen worden. De huidige marktsituatie is ongunstig, maar je moet durven investeren in de toekomst en de economische omstandigheden kunnen over 5  jaar verbeterd zijn. De VVD staat achter het besluit van het College om 4.250 woningen te realiseren tot 2030.

Raymond Boer

Raadslid VVD

 www.vvd-waddinxveen.nl