Decentralisaties: aandacht voor hard en zacht

17 september 2014
WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen moet op 1 januari 2015 klaar zijn voor uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot de zorg. Hoe dichter we bij deze datum komen, hoe spannender het wordt, schrijft Lambert den Dekker (PCW) in de Raadsblog van deze week. De PCW pleit voor balans tussen de 'harde' en de 'zachte' kant.

Één van de grootste klussen is de inkoop van zorg. Hiervoor loopt al geruime tijd een inkooptraject. Zorgaanbieders en gemeenten zijn gebaat bij een goed resultaat. Het gevaar ligt op de loer dat het werkelijke resultaat/doel, een sterke en zorgzame samenleving, in het aanbestedingsgeweld in de verdrukking komt. Als PCW houden we dit goed in de gaten. Waar nodig zullen we het college hierop bevragen.

De harde kant: risicomanagement

Het hele decentralisatieproces is natuurlijk meer dan het inkoopproces. Ook voor de eigen organisatie moet veel geregeld worden. Een strakke, projectmatige aanpak van het totale proces met aandacht voor planning, financiën, communicatie, etc. is van groot belang. Een sterke risicoparagraaf is daarbij wat ons betreft een belangrijk onderdeel. Risicomanagement en risicobeheersing zijn onontbeerlijk zodat adequaat ingegrepen kan worden als er zaken anders lopen dan verwacht.

De zachte kant: kwetsbare doelgroep

Het gezamenlijk doel is om te komen tot een sterke en zorgzame samenleving. Op zich een hoog doel. Maar wat gaat het nu concreet betekenen voor onze inwoners? En hoe zorgen we er nu voor dat een kwetsbare doelgroep niet de dupe wordt van de hele operatie? Als PCW willen we daarom graag feeling houden met de mensen die op één of andere manier betrokkenheid hebben bij de decentralisaties. Vandaar dat we vanuit onze achterban een klankbordgroep hebben gevormd. De eerste bijeenkomst met betrokken (zorgvragers, vertegenwoordigers van diaconieën, etc.) hebben we achter de rug.

Ombudsteam

Omdat er nog veel geregeld moet worden, is het mogelijk dat er zaken niet direct optimaal werken. De PCW is van mening dat het daarom van belang is dat zorgvragers op een goede manier bij de gemeente terecht kunnen met klachten en bezwaren. Wat ons betreft zijn de reguliere procedures daarvoor niet afdoende. In dat kader onderschrijven we graag het initiatief van CU Gouda om met een (regionaal) ombudsteam te gaan werken. We hopen dat de gemeente dit initiatief omarmt.

Vertrouwen

Over drie maanden weten we hoe de voorbereidingsrace afgelopen is. Maar daarna begint het eigenlijk pas. We vertrouwen erop dat we als Waddinxveen sterk en zorgzaam genoeg zijn om met elkaar de decentralisatietaken op te pakken!

Mocht u in uw omgeving nu merken dat er toch ergens iets niet goed gaat, horen wij dat graag. Uiteraard mag u ook laten weten als u tevreden bent!

Lambert den Dekker, raadslid PCW

lambert.den.dekker@gmail.com

http://www.kiespcw.nl/