Decentralisatie of bezuiniging?

22 januari 2014
WADDINXVEEN - Van de decentralisatie van de zorg is nog veel onduidelijk, stelt PCW-raadslid Jannette Nieboer in de Raadsblog van deze week. Welk budget het Rijk beschikbaar stelt en hoe de bezuiniging op dit budget opgevangen wordt.

De kranten staan er de laatste tijd vol van: de gemeenten gaan vanaf 2015 taken overnemen van rijk en provincie, op het gebied van zorg en welzijn. De meeste Waddinxveners merken daar nog weinig van, hoewel achter de schermen hard gewerkt wordt door b.v. de gemeenteambtenaren en WMO-raad.

Budget onbekend

Waarom is nog zo weinig zichtbaar van wat komen gaat? Dat heeft ermee te maken dat gemeenten nog steeds niet weten hoeveel geld ze van het rijk gaan krijgen. Want het is logisch dat als je taken overneemt, je daarvoor ook budget krijgt. Eén ding is al wel zeker: de gemeenten krijgen veel minder te besteden dan wat het rijk zelf had. Ze moeten dus plannen maken om deze bezuiniging op te vangen.

De gemeenten hebben daarvoor drie mogelijkheden:

1. de voorzieningen versoberen,

2. (een hogere) financiële bijdrage vragen

3. het sociaal netwerk van de cliënt inschakelen.

Geen netwerk?

In de praktijk zal het waarschijnlijk wel uitlopen op een combinatie van deze drie mogelijkheden, waarbij de derde optie, het inschakelen van het sociaal netwerk, nog veel vragen oproept. Natuurlijk is het logisch dat iemand die hulp nodig heeft, die in eerste instantie krijgt van familie, vrienden en/of buren. Maar wat als iemand geen familie heeft? Of als de familie weigert? En is het trouwens niet een beetje raar dat dezelfde overheid die iedereen stimuleert om de arbeidsmarkt op te gaan, ook van iedereen vraagt mantelzorg te verlenen?

Kortom: er zijn nog heel veel vraagstukken op te lossen voordat de nieuwe wetgeving van kracht wordt.

Speerpunten

In het afgelopen jaar heeft  de Waddinxveense gemeenteraad al enkele keren gesproken over de komende decentralisaties. De PCW heeft in ieder geval drie speerpunten bij deze onderwerpen:

1. Geef mensen die hulp vragen keuzevrijheid. Dit speelt vooral bij de jeugdzorg. Het moet mogelijk blijven dat ouders identiteitsgebonden hulp krijgen.

2.Betrek burgers bij het ontwikkelen van verdere plannen. Ga geen plannen ontwikkelen vanachter het bureau, maar vraag kerken, belangenorganisaties en verenigingen om hulp. In Waddinxveen wordt nu al heel veel onderlinge zorg verleend. Maak gebruik van deze expertise!

3. Zorg ervoor dat in de financiële paragraaf zichtbaar blijft hoeveel geld Waddinxveen van het rijk krijgt voor de zorg en waar dit aan wordt uitgegeven. Waddinxveen werkt samen met andere gemeenten – dat kan niet anders bij zo’n grote operatie – maar blijf verantwoorden hoe dit wordt georganiseerd.

Jannette Nieboer-Buitinga

PCW fractie