CDA Waddinxveen kijkt vooruit

18 november 2013
WADDINXVEEN - Een grotere rol voor de wijkplatforms, herbestemming van braakliggende terreinen. CDA Waddinxveen bracht deze punten naar voren bij de Programmabegroting bij monde van fractievoorzitter Zweder Bergman. Deze week in de Raadsblog

Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering de Programmabegroting besproken. Deze begroting maakt inzichtelijk welke keuzes en bijbehorende kosten de komende jaren worden gemaakt bij de uitvoering van alle gemeentelijke taken. Het CDA heeft deze bespreking aangegrepen om vooruit te blikken en duidelijk te maken waar de partij voor staat de komende jaren.

Stevige basis

Pessimistisch ben ik niet over de huidige staat van de gemeentefinanciën. De afgelopen jaren hebben we tijdig ingegrepen om een finanicieel goede basis voor Waddinxveen te houden. En dat merk je als burger. Vergeleken met omringende gemeenten is ons OZB-tarief veel minder hard gestegen. Daarnaast houden we ruimte om bijvoorbeeld de WMIO goed uit te voeren. Ook moeten we voldoende financiële ruimte houden om tegenvallers voor de komende jaren op te vangen.

Samenleving

De omwentelingen bij overheid en samenleving zullen impact hebben op Waddinxveners. De vanzelfsprekende solidariteit die vroeger werd afgedwongen door de overheid is niet meer. Inwoners zullen de regie zelf moeten pakken. Gezamenlijk investeren in je buurt wordt steeds belangrijker. Toch moet er altijd een vangnet blijven voor kwetsbaren, dat hoort bij een beschaafde samenleving.. Als we willen dat Waddinxveners meer in de samenleving oppakken, dan past een uitgebreidere rol van de Wijkplatforms daarbij.. De drie decentralisaties van AWBZ-zorg, jeugdzorg en participatiewet zie ik positief tegemoet. Ik denk zelfs dat we veel beter in staat zijn dit goed uit te voeren dan nu de ministeries van Sociale Zaken en VWS doen.

Wonen

Over een jaar gaat het nieuwe centrum open. Dat geeft een nieuwe beweging in Waddinxveen. Blok5 wordt het nieuwe dorpshuis in het centrum. Een plek waar Waddinxveners elkaar bij uitstek kunnen ontmoeten en samen genieten van het schone wat Waddinxveen te bieden heeft. Het is ook belangrijk dat er een oplossing komt voor de Passage die met de opening van het nieuwe centrum leeg zal lopen.

Ondanks dat er veel gebouwd wordt, zijn er veel braakliggende plekken in Waddinxveen. Het zou goed zijn deze braakliggende gronden tijdelijk her te bestemmen. Het lijkt me een goed idee als bewoners met ondersteuning van de gemeente bijvoorbeeld volkstuintjes kunnen realiseren op deze plekken.

Bedrijvigheid

Al langer is het CDA voorstander van het aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijvigheid. Dat levert nieuwe banen op en versterkt de concurrentiepositie van deze regio. Ook het investeren in voorzieningen voor ZZP’ers is belangrijk. Tenslotte zal een aantal verkeersknelpunten bij hefbrug, Chopinlaan en de westelijke ontsluiting van Waddinxveen moeten worden aangepakt.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen kunt u vinden door op deze link te klikken:  https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Zuid_Holland/Waddinxveen/Algemen...