Belangrijke raadsbesluiten in juni

26 juni 2013
WADDINXVEEN - Er liggen belangrijke besluiten op tafel woensdag 26 juni, schrijft Raymond Boer (VVD) deze week in de Raadsblog. De belangrijkste: scholenbouw, verhuizing gemeentehuis en Blok 5.

Op woensdag 26 juni moeten belangrijke besluiten door de Gemeenteraad worden genomen over raadsvoorstellen van het College van B&W. De belangrijkste raadsvoorstellen zijn:

Nieuwe schoolgebouwen Waddinxveen-Noord

Dit betreft een nieuw schoolgebouw, waarin vanaf 2016 de protestant-christelijke Willem-Alexanderschool, de openbare Theo Thijssenschool en de rooms-katholieke basisschool de Regenboog worden ondergebracht. De locatiekeuze voor dit schoolgebouw moet nog worden bepaald. De locatiekeuze gaat tussen de Peter Zuidlaan en het voormalig WSE-terrein. Met name de doorstroming van verkeer en de spreiding van scholen zullen bepalend zijn in de uiteindelijke keuze van de locatie. Het College heeft een lichte voorkeur voor de Peter Zuidlaan. De Gemeenteraad lijkt een licht voorkeur te hebben voor het WSE-terrein. Vanaf 2018 zullen de hervormde Bethelschool en de gereformeerde basisschool De Leilinde nabij de Heggewinde/Lindegaarde nieuwe huisvesting krijgen. Er lijkt voldoende draagvlak in de gemeenteraad voor de nieuwbouw van scholen voor Waddinxveen-Noord. De discussie gaat met name over de locatiekeuze.

 Verhuizing gemeentehuis

Er zijn een aantal overwegingen door het College van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd voor de verhuizing van het gemeentehuis overwegingen zijn:  1. Kwaliteit van de huidige huisvesting voldoet niet meer; 2. Stedenbouwkundig: uitstraling en ligging van het huidige gemeentehuis niet optimaal; 3. Versterking van het nieuwe Centrum; 4. Financiële situatie (doorslaggevende factor, omdat de gemeenteraad de eis heeft geformuleerd dat alleen een verhuizing wordt toegestaan als dit budgettair neutraal kan); 5. Duurzaamheid: nieuwe Centrum voldoet aan nieuwste duurzaamheidsnormen. Volgens het College van B&W is koop van het Centrum per m2 de goedkoopste optie en past binnen de kaders van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een second opinion gevraagd aan de interne accountant om te controleren of de juiste cijfers voor de berekeningen zijn gehanteerd.

Blok 5 (dorpshuis)

De gemeenteraad heeft het College in januari gevraagd een integraal gebruiks- en exploitatieplan voor te leggen, waarmee de voorziening  langjarig is gegarandeerd, in zowel fysieke als financiële zin. Hierbij is ook gevraagd de leegkomende accommodaties te betrekken en actief te zoeken naar commerciële exploitanten, en de expertise van zowel de bibliotheek, stichting Vonk alsook van particuliere ondernemers te benutten. De invulling van Blok 5 is getoetst aan de Visie op de maatschappelijke voorzieningen. 

De vraag is wat de gemeenteraad op 26 juni gaat besluiten! Het is een drukke maand voor de gemeenteraadsleden, met veel informatie en vele belangen die afgewogen moeten worden in het belang van de inwoners van Waddinxveen.

Raymond Boer

VVD Gemeenteraadslid